Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

provozu portálu práce Jobsforyou, dále jen VOP

I. Úvodní ustanovení

Hlavním předmětem činnosti Serverů je prezentace pracovních pozic zaměstnavatelů a personálních agentur. Návštěvníci Serverů mohou tato volná místa prohlížet a vyhledávat v nich, odpovídat na pracovní nabídky, vytvářet a ukládat životopisy, zakládat vyhledávací agenty (tzn. vyžádat zasílání nově zadaných odpovídajících pracovních nabídek). Servery publikují články zejména o zaměstnání a pracovních vztazích, kariérním růstu, osobnostním rozvoji a dalším vzdělávání.

Obsah stránek Serverů je průběžně obnovován a upravován, má pouze informační charakter. Obsah Serverů je tvořen nabídkami práce zaměstnavatelů a personálních agentur, vlastní publikační činností, případně získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé – Sbírka zákonů České Republiky, informace Ministerstva práce a sociálních věcíportál Veřejné správy České republiky, portál České správy sociálního zabezpečení apod.

Servery neposkytují služby zprostředkování zaměstnání jako agentura práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.


Provozovatel:

Adam Ďurkáč

Sídlo: Lužická 33 Nový Jičín
IČO: 11679085 DIČ CZ0202015638

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Nový Jičín
Dále jen Provozovatel


Uživatelé:

Zadavatel inzerce a reklamy na Serverech – fyzická nebo právnická osoba (které bylo přiděleno IČ)
Dále jen Klient

Návštěvník některého ze Serverů resp. Uchazeč o zaměstnání
Dále jen Uchazeč

Klient a Uchazeč společně
Dále jen Uživatelé.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují a definují zejména vztahy mezi Provozovatelem serverů a Uživateli serverů.

II. Služby Serverů poskytované Klientům

Servery poskytuje Klientům prostor pro inzerci pracovních příležitostí a pro prezentaci společnosti Klienta v příslušných sekcích Serverů a umožňuje vyhledávání nových pracovníků z databáze životopisů Provozovatele.

Používání služeb Serverů se řídí platným Ceníkem. Před zahájením čerpání služeb Serverů je nutná registrace Klienta, která není zpoplatněna. Registraci je možné provést online vyplněním elektronického formuláře na adrese https://firma.superkariera.cz/. Subjektům bez přiděleného IČ není umožněna registrace online. V těchto případech je nutné kontaktovat Provozovatele telefonicky (Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerce takového subjektu).

Objednávat služby Serverů je možné elektronicky po přihlášení Klienta v jeho firemním účtu na Serveru superkariera.cz, emailem nebo poštou. Takto učiněná objednávka je závazná.

III. Povinnosti Klientů

Klient je povinen se před závazným objednáním služeb Serverů seznámit s VOP Provozovatele.

Klient se zavazuje předat potřebné podklady nutné pro zahájení plnění objednané služby a to ve stanoveném termínu, ve standardních formátech, na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.

Klient je povinen náležitě zkontrolovat všechny údaje a informace obsažené v inzerci. Klient nese plnou odpovědnost za obsahovou správnost své inzerce a reklamy na Serverech.

Klient nesmí prostřednictvím Serverů šířit jakékoliv informace, které jsou v rozporu se zákony, právním řádem ČR, zásadami poctivého obchodního styku nebo nepravdivé informace a informace odporující dobrým mravům. Klient se zavazuje prezentovat výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

Klient není oprávněn na Serverech zveřejňovat nabídky práce na bázi Multi-Level-Marketingu. Tyto prezentace nebudou zveřejněny.

Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Serverů pouze informace, které nemohou vést k jeho záměně s jiným subjektem.

Klient se zavazuje písemně oznámit Provozovateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služeb Serverů do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese Klient odpovědnost za případnou vzniklou škodu.

IV. Prohlášení Klienta

Klient souhlasí s tím, že identifikační údaje (zejména název společnosti a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s objednáním služby Serverů budou veřejně přístupné v rámci inzerce pracovních pozic.

Klient akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o poskytování služeb, které si u Provozovatele objednal. Akceptací těchto VOP dává Klient Provozovateli souhlas s šířením reklamních prvků prostřednictvím Serverů na základě objednané inzerce či reklamy. Klient tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva výrobce resp. autorů v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, audiovizuálních záznamů nebo reklam.

Klient se zavazuje dodržovat zásady Ochrany osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Klient se zavazuje zpracovávat a uchovávat osobní údaje Uchazečů pouze pro účely výběrového řízení a na dobu, na kterou jim Uchazeč souhlas poskytl. Na žádost Uchazeče je Klient povinen sdělit, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu o Uchazeči uchovává a na žádost Uchazeče osobní údaje upravit případně zcela zlikvidovat.

V. Služby Serverů pro Uchazeče

Provozovatel poskytuje zdarma všechny služby pro uchazeče.

Jedná se zejména o tyto služby:

 • prohlížení databáze pracovních nabídek podle vybraných kritérií
 • vytvoření životopisu a jeho uložení na Serverech (pouze pro registrované Uživatele). Takto vytvořený životopis může Uchazeč dále používat pro vlastní potřebu bez omezení.
 • pracovní agenti (služba spočívá v zasílání nových nabídek práce dle požadavků Uchazeče emailem nebo RSS).

Životopis bude pouze na základě aktivní žádosti Uchazeče zařazen do databáze životopisů na Serverech, ve které je registrovaným Klientům povoleno vyhledávat nad vloženými životopisy vhodné Uchazeče. Uchazeč může specifikovat prostřednictvím elektronického formuláře, kterým zaměstnavatelům nesmí být povolen přístup k jeho životopisu.

VI. Sekce Serverů „Poradna“

Připravujeme

VII. Prohlášení Uchazečů

Uchazeč akceptací těchto VOP souhlasí s tím, že mu Provozovatel bude na jeho elektronický kontakt zasílat informace o jeho účtu, poptávky práce od registrovaných Klientů, kterým Uchazeč umožní prohledávat nad svým vloženým životopisem resp. kterým toto právo neomezí, výsledky vyhledávání pracovního agenta (pokud si jej Uchazeč vytvoří).

Uchazeč se zavazuje používat služby Serverů pouze pro osobní potřebu.

VIII. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat Služby v nejvyšší možné kvalitě.

Provozovatel zajistí uveřejnění inzerce Klienta na Serverech bez zbytečného odkladu po jejím řádném objednání a splnění všech podmínek uvedených ve VOP či podmínek upravených příslušnou smlouvou.

V případě učinění objednávky prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře zahájí Provozovatel poskytování služeb podle informací, které Klient uvede v objednávkovém formuláři.

Provozovatel garantuje začátek plnění služby do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni od obdržení všech podkladů nebo od termínu zahájení kampaně. V případě prodlení Klienta s dodáním podkladů se o příslušný počet dnů prodlužuje termín, ve kterém je Provozovatel povinnen zahájit plnění služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci, která je jakýmkoliv způsobem v rozporu se zákony a právním řádem ČR včetně prezentací se sexuálním podtextem. Provozovatel má rovněž právo v rámci rubrik nabídek práce a brigád odmítnout prezentaci, která má charakter reklamy a nesouvisí s prezentací volného místa nebo nabídky práce, u kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce či zaslání informací platbou manipulačního poplatku od Uchazeče.

Provozovatel je oprávněn přerušit takovou inzerci pracovní pozice, která obsahuje nesprávné údaje, která je zařazena do prokazatelně nesprávných kategorií (kraj, obor, brigáda apod.), prezentaci několika nabídek práce v rámci jednoho formuláře a to po dobu trvání tohoto stavu, v odůvodněných případech takovou inzerci i zcela zrušit.

Provozovatel má právo při porušení některého z ustanovení těchto VOP nebo příslušné smlouvy Klientem okamžitě přerušit poskytování služby. Klientovi v takovém případě nevzniká nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Provozovatel neztrácí nárok na úhradu za služby za celé fakturační období.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci i bez udání důvodu. V takovém případě bude vrácena poměrná část uhrazené zálohy za inzerci za nevyčerpané období.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout inzerci zdarma takové krátkodobé pracovní příležitosti (Brigády), která splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:

 • délka pracovní příležitosti přesahuje 3 měsíce
 • obsahuje nabídku více pracovních míst v rámci jednoho inzerátu
 • není podrobně specifikována náplň práce, místo konání apod.
 • nabídka je na bázi MLM, podomního prodeje
 • obsahuje informace reklamního charakteru, sebeprezentace
 • týká se poskytování obchodních kontaktů za provizi
 • obsahuje text typu „vydělávejte shlédnutím reklamy na internetu/posíláním SMS/klikáním na bannery“ apod.
 • týká se prodeje potravinových doplňků např. HerbaLife aj.
 • slouží jako nábor uchazečů do databází
 • nabídka brigády je podmíněna vstupním poplatkem
 • nabídka v titulku pozice neoznačuje typ práce
 • týká se pracovní pozice realitní makléř, prodejce finančních produktů, pojištění, operátor call centra, prodejce po telefonu, prodejce kosmetiky
 • je jakýmkoliv způsobem v rozporu s ostatními body těchto VOP

Provozovatel se zavazuje písemně (poštou nebo emailem) informovat Klienta o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem a souvislá délka přerušení provozu přesáhne 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Provozovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, zemětřesení, válka nebo jiné živelné a neovlivnitelné události) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení apod.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možné zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Provozovatele.

Provozovatel uchovává a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčeno právo Provozovatele použít údaje pro personifikaci stránek čerpaných služeb, vytvoření uživatelského zázemí Uživatele a uvedení Klienta v on-line referencích Provozovatele. Provozovatel je oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů uživatele kontaktovat.

Provozovatel nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Klientem.

Provozovatel má právo vyřadit z databáze Uchazečů životopis, jehož obsah není v souladu s dobrými mravy nebo je zřejmé, že životopis je smyšlený.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit kteroukoliv část obsahu Serverů.

IX. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutých informací.

Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené zveřejněním nabídek práce na Serverech příp. partnerských serverech, nebo škody způsobené poskytnutím údajů z databáze Životopisů Klientům či škody způsobené ztrátou dat.

Provozovatel neodpovídá za obsahovou část zveřejněných nabídek práce.

Provozovatel negarantuje Uchazečům nalezení vhodné pracovní příležitosti a zařazení životopisu do databáze životopisů na Serverech.

Provozovatel negarantuje Klientům nalezení vhodného uchazeče.

X. Platební a dodací podmínky

Za poskytované služby náleží Provozovateli odměna dle Ceníku služeb platného ke dni doručení objednávky Klienta. Odměna je splatná na základě výzvy k platbě, kterou vystaví Provozovatel a doručí Klientovi elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou ve firemním zázemí Klienta na Serveru superkariera.cz (sekce Nastavení – Firma). Po uhrazení doručí Provozovatel originál faktury na adresu Klienta. Úhradu může Klient provést bankovním převodem nebo vkladem na účet Provozovatele.

Provozovatel poskytuje Klientovi garanci spokojenosti se službami Serverů. Klient je v rámci této garance oprávněn zrušit objednané služby do 14 dnů od zahájení jejich poskytování. Oznámení o zrušení objednaných služeb je Klient povinen doručit písemně (emailem, poštou) na někerý z kontaktů zaměstnavatele.

Pokud Klient neuhradil poslední fakturu ve lhůtě splatnosti, je Provozovatel oprávněn vyžadovat zálohu ve výši 100% před započetím plnění objednané služby.

Klientovi nevzniká nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

Úrok z prodlení za úhradu faktury po datu splatnosti činí 0,1% z dlužné částky denně.

Provozovatel si vyhrazuje právo změn Ceníku služeb. Platnost nového Ceníku služeb začíná dnem jeho zveřejnění na Serverech, pokud není v Ceníku uvedené jinak.

XI. Reklamace

Klient je oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu ze zaplacené odměny v případě, že Provozovatel neposkytne objednané služby v odpovídající kvalitě a rozsahu a ve stanoveném termínu, maximálně však ve výši 100% z celkové odměny (v žádném případě nehradí Provozovatel Klientovi případný ušlý zisk). Netýká se situací, kdy dojde k přerušení služeb Serverů v důsledku zásahu třetích osob či vyšší moci, které není schopen Provozovatel ovlivnit a zabránit jim.

Reklamace se uplatňuje písemně na adresu Provozovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vyřizují ve lhůtách od 1 do 30ti kalendářních dnů.

XII. Odstoupení od smlouvy

Provozovatel má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • Klient neuhradil odměnu, která náleží Provozovateli, ve lhůtě splatnosti
 • Podklady pro plnění služby dodané klientem nejsou v souladu s platnými zákony ČR
 • Klient prokazatelně poškozuje dobré jméno Provozovatele
 • Pokud Klient poruší ustanovení Všeobecných obchodních podmínek nebo příslušné smlouvy

Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 • nejpozději do 14 dnů od začátku plnění služby,
 • pokud Provozovatel prokazatelně přeruší poskytování služeb v souvislé délce 7 pracovních dnů.

Doba přerušení začíná doručením oznámení Klienta o této skutečnosti písemně poštou nebo emailem na adresu Provozovatele.

Do této doby se nezapočítává 24 hodin v každém kalendářním měsíci, ve kterých má Provozovatel právo za účelem údržby Serverů přerušit plnění služeb.

XIII. Copyright

Veškerý obsah Serverů včetně jeho částí je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv šíření obsahu Serverů je zakázáno (vyjma zhotovení záložních kopií částí obsahu a to pouze pro vlastní potřebu). Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Serverů.

XIV. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že všechny osobní údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00025592.

Všechny osobní údaje provozovatel zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb. Osobní údaje Provozovatel zpracovává na základě souhlasu Uživatelů uděleného při registraci Uživatele nebo na základě souhlasu vyjádřeného při odesílání reakce na pracovní pozici. Osobní údaje Uživatelů budou chráněny a budou zpracovávány pouze pro účely poskytnutí služeb Serverů.

Pokud Uchazeč výslovně požádá o zařazení životopisu do Databáze životopisů, bude životopis zpřístupněn Klientům (registrovaným zaměstnavatelům a personálním agenturám) a to nejdéle na dobu tří let od poslední aktualizace.

Uživatelé jsou oprávněni kdykoliv požádat Provozovatele o informace, zda a v jakém rozsahu Provozovatel zpracovává a uchovává jejich osobní údaje, požádat o jejich úpravu případně likvidaci.

Osobní údaje neregistrovaných Uchazečů (tj. Uchazečů, kteří nemají vytvořený uživatelský účet na Serverech) budou po uplynutí tří let od odeslání reakce na pracovní pozici smazány.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít anonymizované údaje Uživatelů pro statistické účely.

Uživatelé jsou povinni učinit na své straně taková opatření, která zajistí důvěrnost zasílaných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou.

XV. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi Provozovatelem a Klientem se řídí těmito VOP.

VOP mohou být Provozovatelem průběžně doplňovány a aktualizovány a jsou pro Uživatele platné vždy v aktuálním znění ke dni objednání služby Serverů.

Poskytování služeb Serverů se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se strany nedohodnou jinak v příslušné smlouvě.

Další ujednání mezi Klientem a Provozovatelem mohou být upraveny zvláštní písemnou smlouvou.

V případě, že vznikne rozpor mezi ustanoveními smlouvy a VOP, má příslušná smlouva přednost před VOP.

Vztahy neupravené těmito VOP nebo smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obch. zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Smluvní strany se zavazují neposkytovat informace, získané v rámci vzájemné spolupráce, třetím osobám.

V případě, že se některá ustanovení VOP stanou úplně nebo zčásti neplatnými, neúčinnými nebo nevykonatelnými, není tím dotknuta platnost a účinnost ostatních ustanovení.


Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 5.1.2024


©2024 Adam Ďurkáč